حفاظت از اطلاعات شخصی

مطالب زیر در رابطه با رعایت حریم شخصی عصر پادشاهان می باشد.‫این مطالب برای همه وب سایت ها و بازی‬ ‫های اداره شده توسط ‪ عصر پادشاهان ‬و یا نهادهای زیرمجموعه آن قابل استناد است‬.
‫‪ عصر پادشاهان‬کلیه اطلاعات شخصی ای که کاربر در ضمن این ارتباط ارسال می کند را به شدت محرمانه لحاظ کرده و از آنها‬ ‫مطابق با همه مقررات حفاظت داده های قابل استناد نگهداری می کند. جزئیات مربوطه در این خط مشی های حفاظت از‬ ‫اطلاعات شخصی ارائه گردیده است.‬
‫در صورتی که یک لینک موجود بر روی یکی از وب سایتهای مربوط به عصر پادشاهان ‪ ،‬کاربر را به وب سایت دیگری که توسط‬ ‫‪ عصر پادشاهان ‬اداره نمی شود هدایت کرد، ‪ عصر پادشاهان ‬ توجه کاربر را به این موضوع جلب می کند که این خط مشی های‬ ‫حفاظت از اطلاعات شخصی برای این وب سایت ثانویه قابل استناد نخواهد بود‬.
‫‪ عصر پادشاهان‬هیچگونه مسئولیتی را در قبال‬ ‫چگونگی اداره اطلاعات کاربران توسط عامل این وب سایت ثانویه عهده دار نمی باشد. بویژه ‪ عصر پادشاهان‬مسئولیتی را در قبال‬ ‫وب سایت های ثانویه ای که از درجه یکسانی از استاندارد حفاظت از داده های ارائه شده از جانب ‪ عصر پادشاهان ‬به کاربران‬ ‫خود، بهره نمی برند، عهده دار نمی باشد. لذا ‪ عصر پادشاهان ‬به کاربران خود توصیه می کند که خط مشی های حفاظت از‬ ‫اطلاعات شخصی وب سایت های ثانویه را بدقت مطالعه نمایند.‬

عصر پادشاهان کدام اطلاعات را جمع آوری ، استفاده و یا ذخیره می کند؟
‫‪ عصر پادشاهان‬داده های شخصی را که کاربر بصورت الکترونیکی یا بواسطه انحاء ارتباطی دیگر (برای مثال در فرم های‬ ‫استاندارد یا وب سایت ها و بازی های اداره شده توسط ‪ )عصر پادشاهان‬و بصورت اختیاری و داوطلبانه به ‪ عصر پادشاهان ‬ارسال‬ ‫می نماید را جمع آوری، پردازش و ذخیره می نماید.‬
این امر آن دسته از داده هایی را که کاربر در حین کار بادیگران بر روی وب سایتها و بازیهای ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات توسعه سامان در اختیار آنها قرار می دهد را نیز شامل می شود.
جهت ثبت نام برای استفاد ه از بازیهای ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات توسعه سامان و یا برای خرید عضویت پولی، کاربر باید اطلاعات شخصی خاصی از جمله آدرس ایمیل خود را ارائه کند.
در صورتی که کاربر در قبال پرداخت یک هزینه کاربری بخواهد عضویت پولی را خریداری نماید ، این بدان معنا خواهد بود که فناوری اطلاعات توسعه سامان به اطلاعات بیشتری از جانب کاربر نیاز خواهد داشت مانند آدرس پستی و اطلاعات حساب بانکیو یا کارت اعتباری کاربر.
فناوری اطلاعات توسعه سامان به کاربران توصیه می کند که داده های خود را به دقت مدیریت نمایند و مواظب باشند که از طریق سایر سایتهای ایجاد شده توسط شرکت، می خواهد چه اطلاعاتی را و در اختیار چه کسی قرار دهند.
بعضی اطلاعات مثل ارتباطات بین کاربران، برای کاربران دیگر وب سایتهای ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات توسعه سامان قابل رویت خواهد بود.
نمونه هایی از اطلاعات ذخیره شده توسط فناوری اطلاعات توسعه سامان در زیر آمده است:
وقتی یک کاربر به وب سایتها و بازیهای مدیریت شده توسط فناوری اطلاعات توسعه سامان دسترسی می یابد ، توسعه سامان بطور خودکار نام دامنه یا آدرس IP کامپیوتری که کاربر از طریق آن به عصر پادشاهان دسترسی پیدا می کند را ذخیره کرده و تاریخ و زمان صرف شده بر روی وب سایتها و بازیهای مدیریت شده توسط عصر پادشاهان و نیز صفحاتی که کاربر به آن دسترسی می یابد را ذخیره می کند.
توسعه سامان آدرس ایمیل کاربر را ذخیره می کند. توسعه سامان می تواند برای ارسال خبرنامه ها و اطلاعات مربوط به بازیهای عصر پادشاهان به کاربر ، از این آدرس ایمیل استفاده کند.
بدیهی است که کاربر در هر زمان و بدون متحمل شدن هزینه ای، به غیر ازهزینه ارسال فسخ نامه کتبی، موافقت خود با این موضوع را بصورت کتبی (بعنوان مثال از طریق ایمیل) فسخ کند.
ذیل همه اطلاعات ارسال شده توسط توسعه سامان و نیز در کلیه خبر نامه ها،‌این امکان در اختیار کاربر قرار داده شده است که از پذیرش اطلاعات متعاقب انصراف داده و فسخ نامه خود را تنظیم نماید.

توسعه سامان با اطلاعات کاربر چه کارهایی انجام می دهد؟
توسعه سامان داده های شخصی کاربر را صرفا تا حد معقولی که برای اهداف تجاری مجاز خود ضروری می داند جمع آوری می کند.
به عبارتی دیگر توسعه سامان داده های کاربران را جمع آوری ، پردازش و ذخیره می کند تا بهتر بتواند کاربران وب سایت ها و بازیهای اداره شده توسط توسعه سامان را درک کرده و نتیجه خدمات بهتری را به آنها ارائه نماید.برای مثال توسعه سامان ممکن است ار داده های ذخیره شده صرفا برای رسیدگی به موارد توافق نامه استفاده ، شامل کلیه انحناء استفاده (برای مثال استفاده از بازیها ، استفاده از خدمات ارائه شده توسط واحد پشتیبانی و غیره) استفاده نکند، بلکه به منظور تشخیص عیوب موجود و یا سوء استفاده های احتمالی از وب سایتها و بازیهای اداره شده توسط توسعه سامان ، نیز این اطلاعات را مورد استفاده قرار دهد.
به همین دلیل توسعه سامان اطلاعات بازتاب دهنده چگونگی استفاده از وب سایتها و بازیهای ایجاد شده توسط توسعه سامان را نیز جمع آوری و ذخیره خواهد کرد، مانند فعالیتهای درون بازی کاربر و نیز ارتباطات درون بازی بین کاربران یا ارتباطات داخل سرویسهای مربوط به بازی.
این امر کنترل الگوهای بازی و بررسی دستکاری های احتمالی عملکردهای بازی که می تواند برای تشخیص فعالیتهای سوء استفاده گرانه یا نامناسب کاربران مورد استفاده قرار بگیرد را نیز شامل می شود. توسعه سامان از برنامه های خاصی برای تشخیص موارد نقض قوانین بازی استفاده می کند، مثل برنامه هایی که می توانند استفاده از اسکریپت های غیرمجاز را تشخیص داده و آدرس IP و داده های دیگری که مرورگر انتقال می دهد را ذخیره نمایند. در صورتی که توسعه سامان تشخیص دهد که کاربر تعهدات قراردادی خود را نقض می کند، صراحتاً این حق را برای خود قائل می شود که آدرس IP کاربر مربوطه را با داده های دیگری که توسعه سامان در مورد این کاربر در اختیار دارد ادغام نماید تا نقض این تعهدات را به کاربر اطلاع دهد. توسعه سامان ممکن است اقدامات دیگری را علیه کاربر مورد نظر انجام دهد تا عملیات معمول بازی را اعاده نماید.
به منظور پردازش پرداخت ها، توسعه سامان از این حق برخوردار است که داده های کاربر را به سرویس های جمع آوری هزینه کاربری ارائه نماید تا جایی که برای محاسبه هزینه و تسویه حساب با کاربر ضروری باشد. همچنین توسعه سامان از این حق برخوردار است که داده های کاربر را به اشخاص ثالثی که برای دریافت موارد قابل دریافت توسعه سامان از کاربر منصوب شده اند نیز ارائه نماید، مشروط بر آنکه وجود این اطلاعات برای جمع آوری این هزینه ها ضروری باشد. توسعه سامان نام این اشخاص ثالث را به کاربر اطلاع خواهد داد. در صورتی که توسعه سامان برای ارائه سرویس های خود با اشخاص ثالثی همکاری نماید، این اشخاص ثالث را ملزم خواهد کرد قوانین موجود برای حفاظت از داده های کاربر را رعایت کرده و اقدامات مناسبی را در جهت حفاظت از این داده ها بعمل آورند.
توسعه سامان می تواند از اطلاعات ارائه شده توسط کاربر یا ذخیره شده در مورد وی، صرفاً برای بررسی های داخلی آماری و شناخت علایق و رفتار کاربران نیز استفاده نماید. این نوع استفاده از داده ها بصورت بی نام انجام می شود. همچنین توسعه سامان می تواند اطلاعات موجود برای کاربر را بصورت بی نام و انبوه، و برای تحقیقات بازاری و تبلیغاتی مورد ارزیابی آماری قرار دهد. در صورتی که توسعه سامان از داده های کاربری برای ایجاد پروفایل های کاربری استفاده کند، هرگز این پروفایل ها را بدون رضایت قبلی کاربر انتقال نخواهد داد، و در صورتی که کاربر به این نوع استفاده از داده های خود اعتراض نماید، فوراً استفاده از پروفایل های کاربری را متوقف خواهد نمود. تنها پس از رضایت قبلی کاربران است که توسعه سامان می تواند امکان تماس اشخاص ثالث با کاربران برای اهداف تبلیغاتی را فراهم نماید. تا زمانی که کاربر به این موضوع اعتراض نکند، داده های کاربری او برای ارسال پیام های تبلیغاتی متناسب با علایق او (و بر اساس اطلاعاتی که به توسعه سامان ارائه کرده و از طریق اقدامات او در وب سایت ها و بازی های اداره شده توسط عصر پادشاهان مشخص گردیده است نیز قابل استفاده است.)

چه اطلاعات دیگری را جمع آوری می کنیم و این اطلاعات چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟
مرورگر و یا دیگر نرم افزار نصب شده بر روی کامپیوتر شما، اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات مربوط به کامپیوتر شما (مثل داده های عملکردی، پردازش داده های بازی، نوع مرورگر و غیره) و داده های مربوط به استفاده از محصولات و سرویس های ما (مثل زمان ورود و خروج از سیستم) را انتقال می دهد. توسعه سامان از این داده ها برای ایجاد خلاصه آمار اجتماع خویش استفاده می کند. بعلاوه، توسعه سامان می تواند از این داده ها برای اهداف امنیتی و بهینه سازی سیستم خود (برای مثال به منظور جلوگیری از هک شدن و تقلب) و یا برای اهداف پیگرد قانونی استفاده نماید. لطفاً توجه داشته باشید که نحوه استفاده از داده های شما ممکن است بسته به محصول و/یا سرویس مورد نظر متغیر باشد .
لطفاً اسناد بازی مورد نظر خود را بررسی کنید. توسعه سامان در برخی موارد این اطلاعات را با داده های شخصی شما مربوط خواهد کرد، اگر باور داشته باشد که شرایط و ضوابط ما نقض شده است و یا اگر توسط مراجع پیگرد قانونی از توسعه سامان درخواست شود که چنین کاری را انجام دهد.
توسعه سامان از شما درخواست خواهد کرد که یک نام کاربری و پسورد وارد کنید.
توسعه سامان از شما نمی خواهد که نام واقعی ،نام شخص دیگر و یا از نام یک برند حفاظتی استفاده نمایید.
اگر شما کاربری از بازی باشید ، جزئیات شما در پایگاه داده ای توسعه سامان می تواند برای تنظیم وب سایت مطابق مشخصات شما ، انتقال اطلاعات کاربری بر روی توسعه سامان ، شرکاء و سرویس دهندگان وابسته آن یا دیگر مقاصد تجاری ذخیره شود.

آدرس های IP (پروتکل اینترنتی )چه هستند و توسعه سامان چطور از اینها استفاده می کند؟
پروتکل اینترنتی ( آدرس IP ) یک شماره شناسایی منحصر به فردی است که به سرور شما یا سرور سرویس دهنده اینترنتی ( ISP ) شما تخصیص داده می شود. توسعه سامان آدرس های IP را در مواردی خاص و برای اهداف اداره سیستم، اعتبارسنجی اکانت ها و مدیریت سیستم تأیید می کند. همچنین توسعه سامان می تواند از آدرس های IP برای محدود کردن دسترسی به سرورهای شرکت و نیز برای محروم سازی سرورهای خاص برای جلوگیری از سوء استفاده آنها استفاده نماید.
اگر مشخص شود که شرایط و ضوابط ما توسط اکانتی یا کاربری نقض شده است و یا اگر که توسط مقامات قضایی درخواستی صورت گیرد ، توسعه سامان ممکن است از این آدرس های IP در ارتباط با داده های آن اکانت یا کاربر خاص نیز استفاده کند.

تعیین نهادهای پردازش

داده های شما برای ما محرمانه می باشد و به هیچ عنوان بعنوان در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی گیرد. لیکن ممکن است توسعه سامان در موارد خاصی بنا بر قانون مجبور شود داده های شما را ، برای مثال ، در اختیار مقامات بازرسی قرار دهد که در چنین شرایطی داده های شما تنها در حد لازم در اختیار آنها قرار داده می شود.
توسعه سامان با شرکتهای زیرمجموعه، شرکتهای وابسته یا اشخاص ثالثی برای ارائه خدمات از جانب ما تعامل خواهد داشت. تعیین نهادهای پردازش متعاقباً برای پردازش پرداخت ها توسط سرویس دهندگان خارج از این مجموعه (Paypal، Global Collect و غیره) نیز صدق می کند. این شرکتهای خارج از مجموعه موظفند داده های شما را بصورت محرمانه، امن و مطابق با قانون نگهداری کنند و تنها مجاز هستند از داده های شما تا میزان مورد نیاز برای انجام فعالیت موردنظر خود استفاده نمایند.
کاربر می تواند در هر زمان داده های شخصی خود را تغییر دهد( برای مثال به منظور به روز رسانی یا تصحیح این داده ها) و یا آنها را بطور کامل حذف نماید. اگر کاربر بخواهد که توسعه سامان داده های شخصی او را تغییر داده و یا استفاده از این داده ها را متوقف نماید، می تواند از طریق آدرس ایمیل زیر با توسعه سامان تماس برقرار کند:
info@tsitgames.com
در این صورت توسعه سامان در اسرع وقت تغییرات مورد نیاز را انجام داده و یا داده های کاربری را حذف خواهد کرد. با این حال توسعه سامان به اطلاع کاربر می رساند که به دلایل فنی یا سازمانی، ممکن است پس از تنظیم درخواست حذف داده ها توسط کاربر، همچنان اقداماتی روی این داده ها صورت پذیرد، اگر چنین اقداماتی قبلاً اغاز شده و در زمان تنظیم این درخواست توسط کاربر به اتمام نرسیده باشد.
‫اطلاعاتی در مورد داده های شخصی‬
‫‪ توسعه سامان‬بنا به درخواست کاربر، کلیه داده های شخصی ذخیره شده را بدون معطلی و بصورت رایگان در‬ ‫اختیار او قرار خواهد داد. این اطلاعات عموما ً بصورت الکترونیکی و از طریق ایمیل ارائه می شود.‬
‫‪ عصر پادشاهان‬حق بازبینی این «خط مشی های حفاظت از اطلاعات شخصی» را در هر زمان برای خود محفوظ می دارد، لیکن‬ ‫‪ توسعه سامان‬همواره قوانین حفاظت داده های مربوطه را در نظر خواهد گرفت. ‪ توسعه سامان ‬به کاربران توصیه می‬ ‫کند که اطلاعات مربوط به «خط مشی های حفاظت از اطلاعات شخصی» جاری را هر بار که به وب سایت ها و بازی ها سر‬ ‫می زنند دریافت نمایند. بدیهی است که اگر ‪ توسعه سامان‬بخواهد اطلاعات شخصی کاربران را فراتر از قبل مورد استفاده قرار‬ ‫دهد، بایستی قبلا آنها را در این ارتباط آگاه نماید.‬
اگر شما هر نوع سوالاتی در رابطه با سیاست حریم شخصی و روی اطلاعات حفاظتی روی بازی های عصر پادشاهان داشتید ، حتما با آدرس ایمیل زیر با ما در تماس داشته باشید.
info@tsitgames.com

‫اطلاعات قابل توجه والدین‬

‫‪ توسعه سامان‬بخوبی آگاه است که مسئولیت ویژه ای را در قبال داده های شخصی ارائه شده توسط کودکان دارا می باشیم. لیکن‬ ‫‪ توسعه سامان‬توصیه می کند که والدین به کودکان خود آموزش دهند که هیچگاه نام، آدرس و شماره تلفن واقعی خود را قبل از کسب‬ ‫رضایت والدین یا سرپرست خود وارد نکنند.‬
‫افراد بین 13 تا 18 سال بایستی از والدین خود بخواهند این اصول اساسی حقوق شخصی را مطالعه کرده و در صورت نیاز به‬ ‫استفاده از امکانات ما برای محدودسازی سرویس ها و یا به منظور ابراز نگرانی های احتمالی خود با ما تماس بگیرند.‬
‫اشخاص زیر 18 سال نمی توانند بدون کسب رضایت قبلی والدین یا سرپرست خود، برای سرویس های آنلاین پولی ثبت نام کنند.‬ ‫ما صمیمانه درخواست داریم که والدین و سرپرستان هوشیاری ویژه ای را به خرج دهند که کودکان آنها در حین استفاده از وب‬ ‫سایت ها یا سرویس های آنلاین ما قانونی را نشکنند.‬
‫اگر از سرویس های ارائه شده در چهارچوب وب سایت های فهرست شده ‪ توسعه سامان‬استفاده می کنید، ضمنا ً با اصول‬ ‫‪ توسعه سامان‬در خصوص حقوق شخصی موافقت می نمایید. اگر با این اصول موافق نیستید، نباید از سرویس های ارائه شده از‬ ‫طریق این وب سایت ها استفاده کنید.‬
‫داده های شخصی شما تا چه حد امن است؟‬
‫‪ توسعه سامان‬باور دارد که نیازی به ذکر نیست که داده هایی که برای ما ارسال می کنید محافظت شده بوده و بدون تغییر باقی‬ ‫می ماند. دسترسی به داده های شخصی برای این منظور بشدت کنترل می شود. بعلاوه، ‪ توسعه سامان‬تمام تلاش خود را خواهد‬ ‫کرد که شرکت های زیرمجموعه آن و اشخاص ثالثی که ممکن است ‪ توسعه سامان‬داده های شما را به آنها منتقل کند، همین‬ ‫درجه احترام را برای حقوق شما قائل شده و به امنیت داده های شما اهتمام ورزند.‬

‫وب سایت های ثالث‬

‫وب سایت های ما ممکن است تبلیغات و یا سرویس هایی که به وب سایت های دیگری مانند تویتر، فیس بوک و یوتوب لینک‬ ‫شده اند را شامل شود. اینکه ‪ توسعه سامان‬لینکی را به وب سایت دیگری ایجاد کند به هیچ وجه به معنای تأیید ارتباط ما با این‬ ‫شخص ثالث نمی باشد. اگر بر روی لینکی که به وب سایت یک شخص ثالث - که شامل تبلیغاتی می باشد - پیوند می دهد ‬ کلیک ‫کنید، شما وب سایت ‪ توسعه سامان ‬که در آن هستید را ترک کرده و به وب سایت موردنظر وصل می شوید. از آنجائیکه‬ ‫‪ شرکت‬هیچگونه کنترلی را بر فعالیت های اشخاص ثالث ندارد، هیچگونه مسئولیتی را در قبال چگونگی استفاده از داده‬ ‫های شخصی شما توسط این اشخاص ثالث عهده دار نمی شویم. بعلاوه، توسعه سامان‬نمی تواند تضمین کند که این اشخاص ثالث‬ ‫از همان اقدامات ‪ توسعه سامان‬در حفاظت از داده ها و رعایت اصول امنیتی پیروی نماید. لذا شما بایستی مقررات حفاظت از‬ ‫داده های کلیه سرویس دهندگانی که سرویس های آنها را مورد استفاده قرار می دهید را مطالعه نمایید. در صورت دسترسی به‬ ‫وب سایت شخص ثالثی که به یک وب سایت ‪ توسعه سامان ‬لینک شده است، بایستی قبل از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی خود،‬ ‫مقررات حفاظت از داده های وب سایت موردنظر را مد نظر قرار دهید.‬

‫محصولات ارائه شده با همکاری اشخاص ثالث‬

‫کاربران می توانند برای استفاده از سرویس های دیگر وب سایت(های) ما ثبت نام نمایند. محصوالت و/یا سرویس های خاص‬ ‫ارائه شده بر روی وب سایت ما با همکاری اشخاص ثالث ارائه می شود و این اشخاص ثالث ممکن است ملزم بدانند شما‬ ‫اطلاعاتی را برای شناسایی خود، به منظور ثبت نام برای این محصولات و/یا سرویس ها و نیز به منظور تضمین دسترسی به‬ ‫این محصولات و/یا سرویس ها ارائه نمایید. اشخاص ثالث ارائه کننده این محصولات و/یا سرویس ها در حین ثبت نام مشخص‬ ‫می شوند. اگر برای دریافت این محصوالت و/یا سرویس ها ثبت نام کنید، اطلاعات استفاده شده برای شناسایی شما به این‬ ‫اشخاص ثالث منتقل شده و مقررات و شیوه های حفاظت داده های اشخاص ثالث موردنظر برای آنها بکار گرفته خواهد شد.‬ ‫‪ توسعه سامان‬هیچگونه مسئولیتی را در قبال مقررات و شیوه های حفاظت داده های این اشخاص ثالث عهده دار نمی باشد. به‬ ‫همین دلیل، شما بایستی مقررات و شیوه های حفاظت داده های این اشخاص ثالث را قبل از ارائه اطلاعاتی که برای شناسایی شما‬ ‫در ارتباط با این محصوالت و/یا سرویس ها مورد استفاده قرار می گیرد، مد نظر قرار دهید.‬

اصطلاحات

برای درک بهتر مطالب حفاظت از اطلاعات ، مهمترین اصطلاحات آن در زیر بصورت خلاصه آمده است:

داده های شخصی چیست؟
‫داده های شخصی عبارتند از داده هایی که برای شناسایی کاربر مورد استفاده قرار می گیرد. می توان از این داده ها برای‬ ‫برقراری تماس واقعی با کاربر یا تعیین مکان او استفاده کرد. از جمله این اطالعات عبارتست از نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن،‬ ‫آدرس پستی و اطلاعات کارت اعتباری صحیح کاربر.‬
‫داده های کاربری چیست؟‬
‫داده های کاربری عبارتست از داده هایی که در ضمن تماس یک کاربر با وب سایت ها و بازی های اداره شده توسط‬ ‫‪ ،توسعه سامان‬توسط ‪ توسعه سامان‬جمع آوری، پردازش و ذخیره می شود. مهم تر از همه، داده های کاربری، مشخصاتی است‬ ‫که برای شناسایی کاربر مورد استفاده قرار می گیرد (نام دامنه و/یا آدرس ‪ IP‬کامپیوتری که کاربر از طریق آن با‬ ‫‪ توسعه سامان‬تماس برقرار می کند)، اطلاعات در خصوص آغاز و پایان استفاده از وب سایت ها و بازی های ایجاد شده توسط‬ ‫‪ ،توسعه سامان‬و نیز اطلاعات مربوط به صفحات وب سایت ها و بازی های اداره شده توسط توسعه سامان

- قوانین اجرایی و شرایط بازی در راهنمای بازی به آدرس http://help.kingsera.ir ثبت شده است. حتما این بخش را مطالعه نمایید تا با قوانین و شرایط دقیق بازی آشنا شوید.